• Imprimeix

El 72% dels usuaris de Whatsapp i altres programes de missatgeria mòbil fan servir el català

12/11/2018 12:11
El 72% dels usuaris de Whatsapp i altres programes de missatgeria mòbil fan servir el català
Gràfic dels resultats del'Enquesta territorial TIC

Un 72% dels usuaris de missatgeria mòbil (SMS, Whatsapp...) fan servir el català davant el 28,0% que no el fa servir mai o gairebé mai. Concretament, el 51,3% el fa servir sempre o gairebé sempre i el 20,7% el fa servir algunes vegades. En el cas de les grans ciutats de més de 100.000 habitants, l’ús també és molt generalitzat amb el 70,8%.  Per edats, els que l’utilitzen més són els joves de 16 a 24 anys (82,8%). Quant al nivell d’estudis, l’ús del català és més habitual entre llicenciats i diplomats (amb percentatges superiors al 90%), però fins i tot en el les persones amb primària, que és el grup amb l’indicador més baix, l’ús del català arriba al 57,3%.

Aquesta és una de les dades lingüístiques més significatives que aporta l'Enquesta territorial TIC a les llars, una operació de caràcter biennal promoguda per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) centrada en els equipaments i usos TIC a la llar, amb una mostra de més de 3.150 habitatges de tot Catalunya.

Aquest ús tan elevat del català, que no exclou l’ús simultani d’altres llengües (els entorns digitals són fonamentalment multilingües), es dona també en altres àmbits d’ús digital. Així, a les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.), utilitzen el català el 66,7% dels usuaris davant el 33,3% que no el fa servir gairebé mai o mai. El 44,5% el fa servir sempre o gairebé sempre. En el cas de les grans ciutats, l'ús del català a les xarxes socials se situa al 64,2%. Quant a estudis, els usos més elevats de català se situen entre els diplomats (87,2%) i els llicenciats (80,5%). Per edats, el percentatge més alt s'assoleix entre 16 i 24 anys (76,9%) seguit de 55 a 64 (72,7%) mentre el més baix es troba entre 25 i 34 (58,6%).

Les dades de l’Enquesta territorial TIC a les llars ofereixen uns resultats molt similars a les que va aportar l’estudi Llengua i consum (2016) de la Direcció General de Política Lingüística, en què el català en la missatgeria se situava al 73,3% i en les xarxes socials al 72,8%.

En xats i fòrums al web, segons l’Enquesta territorial TIC a la llar, el 63,2% dels usuaris d’aquests serveis fan servir el català davant el 36,8% que no el fa servir mai o gairebé mai. El 39,5% el fa servir sempre o gairebé sempre i el 23,6% el fa servir algunes vegades. Pel que fa a la interacció en els comentaris de webs o blogs, el 69,2% dels ciutadans que hi participen fa servir el català davant el 30,8% que no el fa servir mai o gairebé mai. El 36,0% el fa servir sempre o gairebé sempre.

Llengua de la darrera pàgina web visitada
La llengua de la darrera pàgina web visitada pels usuaris d’Internet, ha sigut el castellà (50,7%), el català (35,8%) i l’anglès (10,7%). Per edats, les persones de franges més altes d'edat són les que la darrera pàgina que han visitat és més en català (48,4% els que tenen entre 65 i 74 anys i 45,7% els que tenen entre 55 i 64 anys). A les capitals de província i les ciutats amb més de 100.000 habitants, la llengua de la darrera pàgina vista ha sigut el castellà (53,1%), el català (33,8%) i l’anglès (12%). Quant a les persones de nacionalitat estrangera, un 21,7% han vist la darrera pàgina en català, davant el 38,2% de les persones amb nacionalitat espanyola.

Els diplomats universitaris són els que més han vist la darrera pàgina en català (52,7% davant un 39% en castellà) mentre que el castellà té un percentatge més alt en el cas de les persones amb educació primària (22,4% català, 66,9% castellà).

 

Llengua de configuració dels dispositius
El 45,7% de les persones amb telèfon mòbil el tenen configurat en català, davant el 54,3% que el tenen en altres llengües. Les persones amb diplomatura són les que tenen el percentatge més elevat de mòbil configurat en català (61,1%) mentre que les persones sense estudis són les que l'hi tenen menys (23,8%). El resultat en qualsevol cas és molt més elevat que el que oferia l’estudi Llengua i consum (2016) en què la configuració de mòbils en català se situava al 34,7%.

Pel que fa a l’ordinador personal, el 46,4% dels usuaris tenen el sistema operatiu configurat en català davant el 53,6% que el tenen en altres llengües. En el cas de l’ordinador de la feina, les dades són una mica inferiors pel que fa al català ja que el 40,2% el tenen configurat en català davant el 59,8% que el tenen en altres llengües. En l’estudi Llengua i consum (2016), la configuració de l’ordinador personal en català era del 34,0% i la de la feina, era del 35,0%.

Quant als lectors de llibres electrònics i MP3 el nombre d’usuaris que el tenen configurat en català és molt més baix. En el cas de llibres electrònics són el 29,9% i en el cas de reproductors MP3, el 23%. L’oferta i la disponibilitat que donen les diverses marques de configuració en llengua catalana condicionen la demanda.

L'Enquesta territorial TIC a les llars de l'any 2017 de l'Idescat revela la vitalitat del català en els entorns digitals, que són fonamentalment multilingües