• Imprimeix

El Tribunal Constitucional anul·la l'atribució de 'preferent' a l'aranès

13/02/2018 13:02
El TC ha declarat nul·la la presència del mot ‘preferent’, atribuït a l’occità aranès, a la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, aplicant el mateix criteri que va utilitzar en la sentència de 2010 que modifica l’Estatut d’autonomia de Catalunya votat en referèndum. El Tribunal manté, però, el mandat que l’aranès sigui llengua d’ús normal en els àmbits on la llei especifica aquest caràcter, si bé insisteix a matisar-ho remarcant que les altres dues llengües oficials, el català i el castellà, també han de ser d’ús normal a l’Aran.
 
El Tribunal espanyol manté també la possibilitat, repetida en sentències anteriors, d’adoptar mesures de política lingüística tendents a corregir “situacions històriques de desequilibri d’una de les llengües oficials respecte de l’altra."
 
La sentència, que no té en compte la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol l’any 2001, respon a la impugnació formulada pel Govern de l’Estat, presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, l’any 2011.
 
L’occità és la llengua pròpia de l’Aran on es denomina aranès i disposa d’una oficialitat regulada per la Llei 35/21010, també a tot Catalunya. Segons l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població de l'any 2013, un 80,7 % de la població de l'Aran entén l'aranès, un 55,6 % el sap parlar i un 34,9 % el sap escriure.
 
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura impulsa polítiques de foment de l'occità, entre les quals hi ha el suport a l’Institut d’Estudis Aranesi, Académia aranesa dera lengua occitana (IEA), als cursos que organitza el Conselh Generau d'Aran i els que el Cercle d'Agermanament Occitano Català porta a terme a Catalunya. També ha impulsat la Mòstra de cinema occitan, entre d'altres activitats. Des del 2017, també impulsa una nova línia de subvencions per a activitats de foment de l’occità.
 

Eth Tribunau Constitucionau declara nulla era presència deth mot 'preferent' atribuït ar occitan aranés

 

Eth TC a declarat nulla era preséncia deth mot ‘preferent’, atribuït ar occitan aranés, ena Lei 35/2010, der 1 d’octobre, der occitan, aranés en Aran, aplicant eth madeish critèri qu’utilizèc ena senténcia de 2010 que modifique er Estatut d’autonomia de Catalonha votat en referendum. Eth Tribunau manten, totun, eth manament qu’er aranés sigue lengua d’us normau enes encastres a on era

lei especifique aguest caractèr, se ben insistís en matisà’c remercant qu’es autes dues lengües oficiaus, eth catalan e eth castelhan, tanben an d’èster d’usatge normau en Aran.

Eth Tribunau espanhòu manten tanben era possibilitat, repetida en senténcies anteriores, d’adoptar mesures de politica lingüistica tendentes a corregir “situacions istoriques de desequilibri d’ua des lengües oficiaus respècte dera auta."

Era senténcia, que non a en compde era Carta Europèa entàs Lengües Regionaus o Minoritàries, ratificada per Estat espanhòu er an 2001, respon ara impugnacion formulada peth Govèrn der Estat, presidit per José Luís Rodríguez Zapatero, er an 2011.

Er occitan ei era lengua pròpria d’Aran a on se nomente aranés e dispòse d’ua oficialitat regulada pera Lei 35/21010, tanben en tota Catalonha. Segontes era Enquèsta d'Usatges Lingüistics dera Populacion der an 2013, un 80,7 % dera populacion d'Aran enten er aranés, un 55,6 % losap parlar e un 34,9 % lo sap escríuer.

Era Direccion Generau de Politica Lingüistica deth Departament de Cultura impulse politiques de foment der occitan, entre es quaus i é eth supòrt ar Institut d’Estudis Aranesi, Acadèmia aranesa dera lengua occitana (IEA), as corsi qu’organize eth Conselh Generau d'Aran e as qu’eth Cercle d'Agermanament Occitanocatalan pòrte a tèrme en Catalonha. Tanben a impulsat era Mòstra de cinèma occitan, entre d'autes activitats. Des deth 2017, tanben impulse ua naua linha de subvencions entà activitats de foment der occitan.

La Sentència, que esmena la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, li manté l’atribució de llengua d’ús normal a l’Aran