• Imprimeix

Funcions i organització

La Direcció General de Política Lingüística és l'òrgan d’anàlisi direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Funcions

Corresponen a la Direcció General de Política Lingüística les següents funcions:

a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent.

b) Vetllar per l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments

c) Fixar els criteris d’usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya.

d) Elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana i informar sobre els projectes normatius de caràcter general que s’hi relacionen que promouen els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

e) Promoure l’ensenyament de la llengua catalana a la població adulta i convocar i administrar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixement de català a Catalunya i les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.

f) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

g) Impulsar, a través dels estudis i les estadístiques oficials, l’elaboració del mapa sociolingüístic català i promoure l’anàlisi de la variable lingüística en els estudis socials d’altres àmbits.

h) Impulsar i coordinar les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya, si escau, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística.

i) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

j) Difondre en l’àmbit internacional les polítiques lingüístiques impulsades a Catalunya com a referent d’èxit en la protecció i el foment de llengües no hegemòniques i en la gestió de la diversitat lingüística.

k) Promoure el diàleg social en matèria de política lingüística, en col·laboració, si escau, amb el Consell Social de la Llengua Catalana, i assolir un consens favorable a l’ampliació dels usos del català en tots els àmbits de la societat catalana.

l) Impulsar els treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i coordinar la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, per tal de garantir l’acció interdepartamental i transversal de la política lingüística del Govern.

m) Impulsar i coordinar, a través del Centre de Terminologia Termcat, les activitats terminològiques relacionades amb la llengua catalana i vetllar per la difusió i l’aplicació de la terminologia que elabora aquest centre.

n) Col·laborar amb l’Institut d’Estudis Catalans per facilitar i impulsar l’aplicació de la normativa lingüística.

o) Cooperar amb l’Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua catalana fora del domini lingüístic.

p) Fomentar l’ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, d’acord amb el que estableixen l’article 21 i la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s’hi expressen, en col·laboració amb el Consell General d’Aran.

q) Dirigir, planificar, dur a terme la coordinació interdepartamental i implementar la política lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua de signes catalana, de manera que es garanteixi la participació social en el seu disseny a través del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, així com impulsar, a través de l’Institut d’Estudis Catalans, la seva normativització; sens perjudici, pel que fa a l’ús d’aquesta llengua com a suport a la comunicació, de la normativa que en matèria d’accessibilitat estableixi el departament competent.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Estructura

Adscrita al Departament de Cultura, té l'estructura orgànica que determina el Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.

De la Direcció General de Política Lingüística en depèn  la Sub-direcció General de Política Lingüística. De la Sub-direcció General depenen els òrgans següents:
 

- El Servei de Foment de l’Ús del Català.

- El Servei de Recursos Lingüístics, del qual depèn orgànicament la Secció d’Avaluació.

- El Servei d’Informació, Difusió i Estudis, del qual depenen orgànicament l’Oficina de Garanties Lingüístiques i el Centre de Documentació.

- La Secció d’Actuació Administrativa.

Contacte

Direcció General de Política Lingüística
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Tel. 935 67 10 00 
Tel. 934 67 91 30 (Exàmens i certificats de català)
Tel. 935 52 79 97 i 935 52 79 95 (Centre de Documentació)
Fax 935 67 10 01
mapa 

Serveis Territorials a Girona
Casa Solterra
Carrer dels Ciutadans, 18, 3r
17004 Girona
Tel. 972 22 54 55
mapa

Serveis Territorials a Lleida
Rambla d'Aragó, 8
25002 Lleida
Tel. 973 03 04 99
Fax 973 27 92 01
mapa

Serveis Territorials a Tarragona
Carrer Major, 14
43003 Tarragona
Tel: 977 25 15 00
Fax: 977 25 15 01
mapa

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Carrer de Jaume Ferran i Clua, 4
43500 Tortosa
Tel: 977 44 80 70
Fax: 977 44 33 94
mapa

 

Data d'actualització:  16.01.2019