• Imprimeix

Consell Social de la Llengua Catalana

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Es va crear mitjançant Decret l'any 1991, i està regulat pel Decret 116/2005, de 14 de juny (publicat al DOGC 4407, de 16 de juny de 2005). Té atribuïdes les funcions següents:

  • Avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en especial, l’informe anual que preveu l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Amb aquesta finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les actuacions realitzades o impulsades l’any anterior pel Govern de la Generalitat. 
  • Estudiar i analitzar, a instància del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat.
  • Dictaminar sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística general que hagin de ser aprovats pel Govern.
  • Proposar al Govern l’elaboració d’estudis i dictàmens, i l’adopció de mesures adequades als objectius generals de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
  • Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixen.


Adreça i contacte

Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon: 93 567 10 00
Fax: 93 567 10 01
Bústia de contacte: www.gencat.cat/llengua/bustia

Destaquem

IV Declaració del Consell Social de la Llengua Catalana en defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació a Catalunya

Declaració emesa el dia 16 d'octubre de 2017

Decret 116/2005

 de 14 de juny, del Consell Social de la Llengua Catalana (DOGC 4407, de 16 de juny) 

Recomanacions del Consell Social de la Llengua Catalana

Data d'actualització:  17.10.2017