• Imprimeix

La Comissió de Toponímia

La Comissió de Toponímia de Catalunya és l'òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Creada l'any 2001, està regulada pel Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia.


Funcions:

Coordina
Actua com a òrgan de coordinació entre entitats o institucions amb competències en el camp de la toponímia, com ara l'Institut d’Estudis Catalans, el Conselh Generau d’Aran, l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de toponímia.

Proposa criteris
Proposa criteris i regles d'escriptura per a l'ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, d'acord amb la normativa lingüística de l'Institut d’Estudis Catalans i del Conselh Generau d’Aran. Les propostes de la Comissió de Toponímia per a la determinació i fixació de topònims poden ser dels àmbits següents: la toponímia urbana, els nuclis de població, les divisions administratives, la resta de la toponímia de Catalunya i les formes catalanes de topònims d’altres llengües.

Difon
Proposa i emprèn mesures per difondre la toponímia oficial i estudis de toponímia en general.

Qui en forma part?

Diversos departaments de la Generalitat de Catalunya:

El Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, com a unitat responsable de la normalització lingüística i toponímica.

La Comissió de Toponímia està adscrita al Departament de Cultura. El director o directora general de Política Lingüística n’exerceix la presidència i actualment la secretaria de la Comissió s’exerceix també des de la Direcció General de Política Lingüística. Anteriorment la secretaria s’havia exercit des del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, per mitjà de la seva Secretaria General i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, com a ens responsable de l’elaboració de bases de dades toponímiques i de la cartografia.

Aquest Departament participa en la Comissió de Toponímia per la responsabilitat que té en l’ordenació territorial, les infraestructures, l’habitatge i el medi ambient. La toponímia és un element que contribueix a vertebrar el país, les comarques, les vies de comunicació, etc.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per mitjà de la Direcció General d’Administració Local, com a unitat competent en matèria de política local de la Generalitat.

Aquest Departament, per mitjà de la Direcció General d’Administració Local, vetlla per la cooperació i l’assistència als ens locals per part de l’Administració de la Generalitat. Per tant, pel que fa a toponímia, intervé en la tramitació dels expedients relatius a canvis de denominació de municipis, nuclis de població i entitats municipals descentralitzades.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per mitjà de l’Institut d’Estadística de Catalunya, com a ens estadístic de la Generalitat, per elaborar i mantenir les normes, estàndards, classificacions i nomenclatures que han de regir les estadístiques oficials.

L’Idescat produeix estadística per conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya i això inclou tant la realització d’actuacions de periodicitat inferior a l’any com són, per exemple, les estadístiques turístiques, d’ocupació o els indicadors d’activitat econòmica, com les actuacions de caràcter anual o plurianual, com el Marc Input-Output de Catalunya, el Cens de Població i Habitatge o les enquestes sectorials a la població sobre usos lingüístics.

L’Idescat coopera a la millor coordinació dels òrgans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya, amb les institucions estadístiques nacionals i internacionals a fi d’incrementar els estàndards de qualitat de les estadístiques i, en l’àmbit de la difusió pública, impulsa la millora de la informació estadística pública amb la creació del Portal de l’estadística pública de Catalunya.

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), per mitjà de l’Oficina d’Onomàstica (OdO), és la institució encarregada d’establir la normativa lingüística que ha de regir l’escriptura dels topònims de Catalunya, llevat dels de la Val d’Aran, i el corpus lingüístic en què s’integren.

El director o directora de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans exerceix una de les dues vicepresidències de la Comissió de Toponímia. La Llei de política lingüística estableix que la determinació de la forma escrita dels topònims catalans s’ha de fer d’acord amb la normativa vigent de la llengua establerta per l’IEC. L’Oficina d’Onomàstica aporta els informes lingüístics sobre la valoració de les propostes toponímiques.

El director o directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya exerceix una de les dues vicepresidències de la Comissió de Toponímia.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té assignades les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.

També gestiona (manté i actualitza) la base de dades de toponímia del Nomenclàtor i la resta de bases toponímiques de les diferents sèries cartogràfiques oficials.

El Consorci per a la Normalització Lingüística, en tant que òrgan descentralitzat vinculat tant a la Generalitat de Catalunya com a l’Administració local i encarregat de la normalització lingüística al territori.

La funció del Consorci és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits; representa la concreció de les polítiques lingüístiques públiques de la Generalitat i dels ens locals, amb la voluntat comuna d’impulsar coordinadament el foment del coneixement i de l’ús del català. La seva estructura territorial fa que, també en l’àmbit de la toponímia, sigui un òrgan fonamental a l’hora de recollir informació, difondre criteris i assessorar els ens locals.

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una de les dues entitats que representen els ens locals de Catalunya i formen part de la Comissió, ateses les competències que en matèria toponímica tenen els ajuntaments.

La Federació de Municipis de Catalunya és una de les dues entitats que representen els ens locals de Catalunya i formen part de la Comissió, ateses les competències que en matèria toponímica tenen els ajuntaments. 

Com s’organitza?

La Comissió de Toponímia de Catalunya es reuneix en ple amb caràcter ordinari tres cops l’any, i amb caràcter extraordinari sempre que el president o la presidenta la convoqui.

La Comissió pot organitzar grups de treball amb l’objectiu d’elaborar informes o estudis específics que el Ple els encarregui. Poden formar part dels grups de treball persones externes expertes en la matèria específica.

El funcionament intern de la Comissió es regeix per allò que preveu la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Data d'actualització:  06.06.2016

Informació relacionada