Objecte

Promoure actuacions destinades a la incorporació de la llengua catalana  en productes tecnològics, de manera preferent en aplicacions i videojocs.

En queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte l'elaboració o la traducció de pàgines web.


Termini de presentació de sol·licituds:
 del 17 d'abril al 2 de maig de 2018.

Sol·licitud de subvenció. Només telemàticament, a través de l'enllaç:

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana o la llengua de signes catalana en productes i serveis tecnològics

 

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/
Les resolucions de les subvencions es poden consultar a:
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura


Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:


Direcció General de Política Lingüística
Servei de Foment de l’Ús del Català
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 567 10 73

Data d'actualització:  16.04.2018