Objecte

Promoure iniciatives que fomentin el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana, preferentment en l’àmbit cultural i audiovisual.

En queden exclosos els projectes consistents únicament en serveis presencials d’interpretació en llengua de signes catalana. 


Termini de presentació de sol·licituds:
del 8 al 23 de maig de 2018.


Sol·licitud de subvenció.
Només telemàticament, a través de l’enllaç:
Subvencions per promoure el coneixement i l’ús de la llengua de signes catalana

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Carrer Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/
Les resolucions de les subvencions es poden consultar a:
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura

 

Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:

Subdirecció General de Política Lingüística
Àrea de Foment de la llengua de signes catalana
Carrer Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 567 10 65

 

Data d'actualització:  07.05.2018