Objecte

L'objecte d'aquestes bases és promoure iniciatives que difonguin el coneixement i l'ús de la llengua occitana a Catalunya.

En queda exclosa l'edició d'obres literàries, de llibres de text i de manuals universitaris.

 


Termini de presentació de sol·licituds:
del 8 al 23 de maig de 2018.


Sol·licitud de subvenció.
Només telemàticament, a través de l’enllaç:
Subvencions per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya  

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Carrer Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/
Les resolucions de les subvencions es poden consultar a:
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura

 

Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:

Subdirecció General de Política Lingüística
Àrea de Foment de l’Occità
Carrer Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 567 10 65