Objecte

Promoure l'oferta en català d'obres literàries i d'obres no literàries traduïdes en forma de llibre.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Traducció al català d'obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

b) Traducció al català d'obres no literàries escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

En queden excloses la traducció al català de llibres de text, de manuals universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials. 


Termini de presentació de sol·licituds:
del 8 de maig al 30 de novembre de 2018.


Sol·licitud de subvenció.
Només telemàticament, a través de l’enllaç:
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries i d’obres no literàries de la llengua catalana a Catalunya  

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/
Les resolucions de les subvencions es poden consultar a:
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura


Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:


Direcció General de Política Lingüística
Servei de Foment de l’Ús del Català
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 567 10 73

Data d'actualització:  16.04.2018