• Imprimeix

Coneixement i ús

Pel que fa al coneixement del català a Catalunya, un territori habitat per 7,5 milions de persones, que en els darrers 10 anys ha rebut un flux migratori d'1,7 milions d'estrangers, és entès pel 95,2 % de la població, llegit pel 79,1 %, parlat pel 73,2 % i escrit pel 55,8 %. En convivència amb el castellà i 300 altres llengües, és la llengua inicial del 31 % de la població de més de 15 anys i la llengua habitual del 36,3 %.

Una de les característiques del català és la seva capacitat d’atracció lingüística, és a dir, persones que el consideren com el seu idioma tot i que no és la seva llengua primera o inicial. A Catalunya, 750.000 persones, un 12,1 % de la població més gran de 15 anys, adopten el català tot i que tenen altres orígens lingüístics. La capacitat d’atracció del català i el seu prestigi també es mesura a través de la transmissió intergeneracional de la llengua: El català avança en la transmissió intergeneracional, tant en el conjunt de la societat catalana com en la major part dels sectors socials.

Sistema d'Indicadors Lingüístics

Selecció d'indicadors que permet fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits de la societat. És una peça clau dins l’estructura d’estudis i indicadors de política lingüística. Es nodreix de totes les fonts de dades disponibles amb dades sociolingüístiques i, alhora, permet generar eines de difusió i síntesi.

El català en xifres

Sèrie de píndoles que ofereixen les dades més destacades sobre la llengua catalana a partir de fonts d’estadística oficial i d’institucions i organismes que treballen en diferents aspectes de la llengua catalana.

 

Informes de política lingüística

Informe anual elaborat per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) que conté les actuacions més rellevants en matèria de política lingüística realitzades durant l’any i dades sobre la situació de la llengua catalana en diversos àmbits de la societat. Dedica també un apartat a la situació de la llengua occitana i a la llengua de signes catalana, al marc legal, al pressupost i a l’estructura institucional. 

D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la DGPL presenta cada any aquest informe al Parlament de Catalunya i l’ha de sotmetre a aprovació del Consell Social de la Llengua Catalana.

Informació