• Imprimeix

Certificat de nivell bàsic de català (A2)

Es correspon amb el segon dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Fins al gener de 2014, la denominació d’aquest certificat era Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).

Objectius

La finalitat de la prova és avaluar si l’aprenent té un domini en l’ús de la llengua que li permeti dur a terme les tasques i les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

Estructura de la prova

La prova consta de quatre àrees:
 

Àrea
Percentatge de cada àrea
en relació amb el total de la prova
Temps
Adequació a la situació comunicativa

15%

15 min

Comprensió oral 30% 30 min
Comprensió lectora 25% 45 min
Expressió oral 30% 15 min

 

La qualificació d'apte s'obté si s'aconsegueix com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

Descripció de les àrees

1. Àrea d'adequació a la situació de comunicació 
L’examinand ha ser capaç d’identificar la resposta adequada a una intervenció o a una situació de la vida quotidiana.

Hi ha un total de 15 intervencions o situacions de comunicació enregistrades en una casset. Per a cadascuna hi ha tres possibles respostes. L’examinand ha d’escollir la resposta adequada.


2. Àrea de comprensió oral

L’examinand ha de ser capaç d’entendre el significat global i la informació principal d’una sèrie de textos orals breus, com anuncis, avisos emesos per megafonia, notícies, diàlegs breus sobre temes quotidians...

L’àrea consta de 4 exercicis amb un text oral breu per a cadascun i un exercici amb 5 minidiàlegs. Hi ha un total de 20 ítems del tipus següent:

  • Elecció múltiple (3 i 4 opcions)
  • Resposta breu
  • Veritat/fals


3. Àrea de comprensió lectora

L’examinand ha de ser capaç d’entendre el sentit general i les idees principals de textos breus no gaire complexos i de localitzar-hi la informació necessària per realitzar una tasca. Els textos poden ser notes, anuncis, notícies, enquestes, prospectes informatius, programes d’espectacles..

L’àrea consta de 4 exercicis amb un total de 20 ítems del tipus següent:

  • Elecció múltiple (3 opcions)
  • Veritat/fals
  • Aparellar


4. Àrea d'expressió oral

L’examinand ha de participar en una conversa i respondre a diferents situacions quotidianes (per ex.: demanar informació, presentar algú, descriure alguna cosa...).

L’examinand és avaluat individualment. A la primera part, ha de mantenir una conversa en la qual ha de fer explicacions breus, descripcions senzilles i expressar la seva opinió de manera molt simple sobre temes pròxims a la seva experiència.

A la segona part, ha de poder reaccionar d’una manera prou comprensible i adequada a quatre situacions quotidianes freqüents i senzilles.

Bibliografia

  • Cercador de recursos per aprendre català
    Conté referències bibliogràfiques, recursos en línia amb propostes d’aprenentatge i altres continguts útils (gramàtiques, criteris lingüístics, diccionaris, metodologia).
Data d'actualització:  25.01.2012