• Imprimeix

Certificat de nivell elemental de català (B1)

Es correspon amb el tercer dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Fins al gener de 2014, la denominació d'aquest certificat era Certificat de nivell elemental de catala (A elemental).

Objectius

La finalitat de la prova és avaluar si l’aprenent té un domini en l’ús de la llengua que li permeti dur a terme les tasques i les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

Estructura de la prova

La prova consta de cinc àrees:

Àrea

Percentatge de cada àrea en relació
amb el total de la prova

Temps

Comprensió lectora 25% 1 h
Expressió escrita 12,5% 30 min
Comprensió oral 25% 40 min
Gramàtica i vocabulari 12,5% 40 min
Expressió oral 25% 15 minL'examinand és considerat apte si obté com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

Descripció de les àrees

1. Àrea de comprensió lectora
L’examinand ha de ser capaç d’entendre textos reals, de caràcter informatiu i divulgatiu, i textos senzills d’opinió. Ha de poder entendre’n la informació principal, els detalls rellevants, el propòsit i les opinions de l’autor. Els textos acostumen a ser notícies, reportatges breus, cartes, prospectes informatius, articles senzills d’opinió...

L’àrea consta de 4 textos amb 20 ítems del tipus següent:
Veritat/fals.
Elecció múltiple (4 opcions).
Aparellar.

2. Àrea d'expressió escrita
L’examinand ha de ser capaç d’escriure cartes personals per demanar i donar informació, explicar fets, expressar desitjos, plans i propostes...

L’examinand ha d’escriure una carta personal, d’una extensió de 150 paraules. A la instrucció s’especifica el propòsit, el destinatari de la carta i cinc punts que li proporcionen la base del contingut de la carta.

3. Àrea de comprensió oral
L’examinand ha de ser capaç d’entendre i extreure la informació rellevant de textos breus propis de situacions de la vida quotidiana (anuncis, informació sobre temes quotidians, notícies, missatges per megafonia, diàlegs breus...). També ha de poder entendre informació específica de textos més llargs, com ara un entrevista.

Hi ha dues parts: la part A conté un text oral d’uns quatre minuts de durada aproximadament, amb 15 ítems de veritat/fals. La part B conté 5 textos orals breus, amb un ítem d’elecció múltiple (4 opcions) per a cadascun. Tots els textos es reprodueixen per mitjà d’un magnetòfon.

4. Àrea de gramàtica i vocabulari
L’examinand ha de demostrar que domina les estructures elementals més freqüents de la llengua.

L’àrea consta de dues parts. La primera conté 25 ítems, 10 de transformació de frases i 15 d’omplir buits, que avaluen el coneixement d’aspectes gramaticals (verbs, pronoms, preposicions...). La segona part consta de 15 ítems d’omplir buits, que avaluen el domini del vocabulari.

5. Àrea d'expressió oral
L’examinand ha de poder participar en converses sobre temes de la vida quotidiana, fent explicacions, descripcions, etc., i ha de ser capaç de respondre a diferents situacions quotidianes (per ex.: demanar informació, disculpar-se i donar explicacions, fer una proposta...).

L’examinand és avaluat individualment. A la primera part, l’examinand ha de mantenir una conversa amb l’examinador, en la qual ha d’explicar i descriure fets i expressar opinions sobre temes d’interès general.

A la segona part, ha de poder reaccionar de manera adequada i suficientment correcta a cinc situacions pròpies de la vida quotidiana.

Bibliografia

  • Cercador de recursos per aprendre català
    Conté referències bibliogràfiques, recursos en línia amb propostes d’aprenentatge i altres continguts útils (gramàtiques, criteris lingüístics, diccionaris, metodologia).
Data d'actualització:  25.01.2012