• Imprimeix

Certificat de nivell intermedi de català (B2)

Es correspon amb el quart dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Fins al gener de 2014, la denominació d’aquest certificat era Certificat de nivell intermedi de català (B).

Objectius

La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de l’examinand per afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística —no necessita confiar en estructures i fórmules fixades ni limitar-se a torns breus d’intervenció. Ha de demostrar un grau suficient de recursos lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta.

Estructura de la prova

La prova consta de cinc àrees:

ÀreaPercentatge de cada àrea en relació
amb el total de la prova
Temps
Comprensió lectora 20% 1 h
Expressió escrita 20% 1 h 30 min
Comprensió oral 20% 1 h 15 min
Gramàtica i vocabulari 20% 1 h
Expressió oral 20% 30 min

 

L’examinand és considerat apte si obté com a mínim un 60% de la puntuació en l’àrea d’expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

Descripció de les àrees

1. Àrea de comprensió lectora
L’examinand ha de ser capaç d’entendre un ampli ventall de textos de tipus divers, de caràcter no especialitzat. Ha de poder fer una comprensió general i detallada i inferir informació, punts de vista i actituds implícites en el text, aplicant diferents estratègies de lectura d’acord amb l’objectiu.

L’àrea consta de tres exercicis, amb un total de 21 ítems del tipus següent:

 • Veritat/fals
 • Elecció múltiple
 • Aparellar


2. Àrea d'expressió escrita

L’examinand ha de ser capaç d’escriure textos descriptius, narratius o discursius de caràcter no especialitzat relacionats amb l’àmbit privat, laboral o acadèmic. Els textos han de presentar una estructura coherent, les idees han d’estar clarament cohesionades i l’expressió s’ha d’adequar a la situació. L’examinand ha de tenir un ventall suficient d’estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera fluida i ha de redactar amb una correcció ortogràfica acceptable.

L’àrea consta de dues parts: una tasca obligatòria, en què ha d’escriure un text de registre informal i una tasca a escollir entre tres opcions, en què ha de redactar un text en registre formal.

Els textos poden ser cartes, redaccions, informes senzills... i s’han de redactar d’acord amb un propòsit i per a un destinatari especificat.


3. Àrea de comprensió oral

L’examinand ha de ser capaç de dur a terme una comprensió general i detallada de textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana, d’extensió diversa, com ara: diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències.... N’ha de poder entendre el sentit general, la informació principal i els detalls concrets així com deduir significats no explícits (intencions, actituds, sentiments...).

L’àrea consta de tres parts, amb els textos i les tasques corresponents, amb un total de 15 ítems del tipus següent:

 • Elecció múltiple
 • Prendre notes i resposta breu


4. Àrea de gramàtica i vocabulari

L’examinand ha de demostrar que té un domini suficient del sistema lingüístic a través de la realització de diversos exercicis, la majoria dels quals es basen en textos.

Així, l’àrea consta de sis exercicis en què l’examinand ha de demostrar que té uns coneixements que li permeten dur a terme les següents tasques: aplicar les convencions ortogràfiques generals; generar estructures en català (discurs indirecte, correlacions verbals, perífrasis, oracions impersonals...); seleccionar elements lèxics o gramaticals d’acord amb el context semàntic i/o gramatical; formar paraules aplicant els principals mecanismes de derivació i escollir el significat d’una paraula o expressió.

Els tipus d’ítems utilitzats són:

 • Omplir buits (grafies, accents...)
 • Completar un text a partir d’ítems d’elecció múltiple
 • Transformació
 • Derivació


5. Àrea d'expressió oral

La prova es realitza amb dos examinands alhora. L’examinador els proporciona el material de suport necessari (fotografies, textos, dibuixos...).

L’examinand ha de demostrar que és capaç d’organitzar i regular el propi discurs, d’interactuar amb un interlocutor per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d’interès general.

L’àrea consta de tres parts, cadascuna enfocada a un objectiu diferent: a la primera part l’examinand ha de parlar sobre un tema durant un minut, a la segona part els dos examinands han d’arribar a un acord o prendre una decisió a partir d’una tasca i a la tercera part han de dur a terme una conversa.

Bibliografia

 • Cercador de recursos per aprendre català
  Conté referències bibliogràfiques, recursos en línia amb propostes d’aprenentatge i altres continguts útils (gramàtiques, criteris lingüístics, diccionaris, metodologia).
Data d'actualització:  25.01.2012