• Imprimeix

Inscripció, taxes, bonificacions i exempcions

Sol·licitud d'inscripció

Per quedar inscrit a les proves cal fer la sol·licitud i el pagament de les taxes de la sol·licitud tramitada dins del període establert.

La sol·licitud d’inscripció es pot fer:

Podeu consultar el document:  Guia del procés d'inscripció i pagament  [PDF 6,9 MB] 
 

 

Independentment del canal pel qual es faci la sol·licitud, en el formulari cal fer-hi constar les dades següents:

 • Dades personals.
 • Certificat que es vol obtenir (cal fer tramitar tantes sol·licituds com certificats es vulguin obtenir).
 • Localitat d’examen.
 • Si és el cas, també cal fer constar la situació que dona dret al pagament de taxes amb bonificació per família nombrosa o monoparental o a l’exempció de pagament.

En el cas de l’exempció de pagament, la sol·licitud no tindrà import de pagament. Per quedar inscrit, cal que la situació quedi acreditada.

En el cas de les sol·licituds que declarin la situació de família monoparental o nombrosa, s’aplicarà la bonificació corresponent i la inscripció només serà admesa en el cas que es faci el pagament dins del termini i la situació quedi acreditada.

Període de sol·licitud d’inscripció: del 28 de gener al 13 de febrer de 2019.  
Període de pagament: del 28 de gener fins al 14 de febrer de 2019, a les 22 h.

 1. Certificats dels nivells bàsic (A2), elemental (B1) i intermedi (B2):

 • Taxa ordinària: 22,05 euros.
 • Amb bonificació per sol·licitud per Internet (10%): 19,85 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria general (30%): 15,45 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria general i sol·licitud per Internet (40%): 13,25 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria especial (50%): 11,05 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria especial i sol·licitud per Internet (60%): 8,85 euros.


2. Certificats dels nivells de suficiència (C1) i superior (C2):

 • Taxa ordinària: 53,05 euros.
 • Amb bonificació per sol·licitud per Internet (10%): 47,75 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria general (30%): 37,15 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria general i sol·licitud per Internet (40%): 31,85 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria especial (50%): 26,55 euros.
 • Amb bonificació per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria especial i sol·licitud per Internet (60%): 21,25 euros.


La bonificació del 10% s'aplica automàticament quan es tramita la sol·licitud per Internet.

Per tenir dret a l'exempció o a una bonificació per família monoparental o nombrosa cal acreditar la situació.

Per obtenir la bonificació del 30% per a les persones membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria general, o del 50% per a les famílies monoparentals o nombroses de categoria especial, cal especificar les dades relatives al títol corresponent que es demanen a la sol·licitud i acreditar la situació.

A fi que les dades de la sol·licitud puguin ser verificades sense necessitat de presentar la documentació acreditativa, en el moment de fer la so·licitud les persones interessades autoritzen la Direcció General de Política Lingüística a consultar les dades dels fitxers electrònics de títols de família monoparental o nombrosa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si les dades no queden verificades, la persona interessada haurà d'aportar a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística el títol de família monoparental o nombrosa.

Si la situació no queda acreditada durant el període de sol·licitud d’inscripció, aquesta sortirà com a exclosa en la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses i disposarà d’un període d’esmena per presentar la documentació. El títol ha d’estar vigent durant el període de presentació de sol·licituds.

Les persones que estan a l’atur i no cobren prestacions, i les que estan jubilades, tenen dret a l’exempció de taxes. Per obtenir l’exempció cal declarar la situació a la sol·licitud d’inscripció i acreditar-la dins del termini de presentació de sol·licituds.

A fi que les dades de la sol·licitud puguin ser verificades sense necessitat de presentar la documentació acreditativa, en el moment de fer la sol·licitud les persones interessades autoritzen la Direcció General de Política Lingüística a comprovar-les d’ofici: en el cas de d’exempció per jubilació, es consulten les dades dels fitxers electrònics de l’INSS; en el cas d’atur sense prestació econòmica es consulten les dades dels fitxers electrònics del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
 
Si les dades no queden verificades, la persona interessada haurà de presentar la documentació que acrediti la situació declarada a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística: en el cas de jubilació un certificat de l’INSS, i en el cas d’atur sense cap prestació econòmica, un certificat expedit pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que acredita estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació, juntament amb un certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), conforme no es cobra cap prestació econòmica. En tots dos casos, si la situació no queda acreditada durant el període de sol·licitud d’inscripció, sortirà com a exclosa en la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses i disposarà d’un període d’esmena per presentar la documentació.

L’acreditació ha d’estar vigent en el període de presentació de sol·licituds.
Data d'actualització:  18.12.2018