• Imprimeix

Sol·licituds d'inscripció admeses i excloses

La informació de llistes de sol·licituds admeses i excloses, tant les provisionals com les definitives, es pot consultar:

  • Per Internet:

    A l'apartat Tràmits de gencat.cat, accedint a la consulta de l'estat del vostre tràmit:   Estat de les meves gestions. Aquesta opció permet visualitzar els missatges personalitzats sobre l'estat del tràmit.
    Per a més informació, consulteu el document:      Guia de consulta del vostre tràmit  [PDF 5,49 MB]

    Al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya on es publiquen les llistes oficials:   Tauler electrònic


1. Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses

El dia 26 de febrer de 2019 s'ha fet pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. En el cas de les sol·licituds excloses hi consta el motiu.
A partir de la data de publicació de les llistes provisionals, hi ha un període d’esmena de 10 dies (del 27 de febrer al 8 de març de 2019).

  • Sol·licituds excloses per manca d'acreditació de la situació d'exempció o de bonificació

Les persones interessades podran aportar la documentació acreditativa de la situació declarada a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística durant el període d'esmena o bé fer el pagament dels imports que els han estat descomptats.

Si presenta documentació, la situació declarada ha d'haver estat vigent durant el període de sol·licitud d'inscripció.

El pagament dels imports descomptats es pot fer amb la carta de pagament que s’obté per Internet, quan es fa la consulta de les llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses a l'apartat Tràmits de gencat.cat. La carta de pagament també es pot obtenir presencialment a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística. 

  • Sol·licituds excloses per manca de pagament dins del termini

Si el motiu de l'exclusió és la manca del pagament de la sol·licitud dins del termini, l'esmena no és possible i la sol·licitud quedarà exclosa de la convocatòria definitivament. No es poden pagar les sol·licituds amb taxa fora del termini de pagament establert..

Finalitzat el període d'esmena, en la data indicada, es farà pública la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

La informació de llistes de sol·licituds admeses i excloses es pot consultar per Internet, per telèfon o presencialment.
 

  • Modificacions de dades de la sol·licitud

Cal adreçar-se a la Secció d’Avaluació de la Direcció General de Política Lingüística, per telèfon o correu electrònic (a través de la bústia de comunicació: http://llengua.gencat.cat/bustiacertificats).

Error en el certificat sol·licitat: si les taxes d’inscripció al certificat que es demana són superiors a l’import pagat, cal fer el pagament de la diferència en el mateix període d’esmena. El pagament s’ha de fer presencialment a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística.


2.
 Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses

El dia 21 de març de 2019 es publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

Data d'actualització:  18.12.2018