Estadística d'usos lingüístics de la població a Catalunya

L'EULP és una estadística quinquennal sobre els usos del català i altres llengües de la població a Catalunya

Cens lingüístic

El Cens de població i habitatges ofereix cada deu anys informació sobre els coneixements lingüístics de la població a Catalunya

Més estudis

Dades d’altres estudis sobre la situació sociolingüística a Catalunya

Presentacions i jornades

Difusió de la informació sobre coneixements i usos lingüístics a Catalunya

Territoris de llengua catalana

Informació sobre la situació sociolingüística als altres territoris de llengua catalana