• Imprimeix

Marc legal

Atenció al client
Els consumidors han de poder ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.
Les empreses i els establiments oberts al públic han de tenir personal amb la capacitació lingüística necessària per atendre els consumidors.

Informació i documentació
Les empreses han de tenir disponibles en català:
- Les invitacions a comprar
Qualsevol comunicació comercial que indiqui les característiques del bé o servei que s’ofereix i el seu preu, i que permeti al consumidor d’adquirir-lo: fullets, catàlegs, tríptics, etc.
- La informació de caràcter fix
Senyalització, cartells, llistes de preus exposades al públic a l’interior o exterior del local, etc.
- Els contractes d’adhesió, amb clàusules tipus, normats, i les condicions generals
Les empreses del sector financer, assegurador i de tota mena de subministraments, entre d’altres, han de tenir disponibles en català, per exemple, els contractes de préstec i crèdit, els de rènting i lísing, els dipòsits, els contractes d’assegurances (incloent-hi les assegurances mèdiques), els contractes de
subministrament de gas i aigua i els contractes de prestació de serveis de telefonia.
- La documentació contractual
- Els pressupostos, els resguards de dipòsit i les factures
- Altres documents que facin referència als anteriors o que en derivin

Etiquetatge i instruccions d’ús
S’han d’etiquetar, almenys en català, les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.

Etiquetatge i instruccions. Més informació


Àmbit laboral
Els convenis col·lectius de treball i els pactes d’empresa poden contenir clàusules orientades a fomentar el coneixement del català dels treballadors i a garantir-ne l’ús en els centres de treball i en els contractes laborals, els fulls de salaris i tota altra documentació.


Normativa bàsica

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Data d'actualització:  12.03.2015