• Imprimeix

Centres i organitzacions d'arreu del món

Adran y Gymraeg (Prifysgol Caerdydd)

El Departament de Gal·lès de la Universitat de Cardiff té una àrea de recerca sociolingüística centrada en el bilingüisme anglès i gal·lès a les institucions del país i en l'ús intracomunitari del gal·lès.

Associació Catalana de Sociologia (ASC)

Amb aquest lloc web l'ASC pretén mantenir puntualment informats els usuaris de les actuacions de l'Associació, dels seus projectes i treballs; dels temes més actuals relacionats amb el món de la Sociologia; i mantenir el contacte amb altres webs que també treballen en el camp de les Ciències Socials i amb altres equips que investiguen en aquest camp.

Associazione per i Popoli Minacciati

Organització internacional amb seu a Florència per a la defensa de les minories ètniques, lingüístiques i religioses. Inclou: actuacions (1993-95), bibliografia italiana (1966-1995) i recull de webs d'organitzacions similars. Membre consultiu del Consell Econòmic i Social de la ONU.

Centre Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)

Associació per al foment de la recerca sobre els aspectes que configuren els drets col·lectius dels pobles (llengua, cultura, territori, identitat, etc.).

Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC)

Centre universitari de recerca sociolingüística i comunicació vinculat a la Universitat de Barcelona. El web conté informació sobre recerca, formació i serveis.

Centre for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA)

Centre de la Universitat de Minnesota que participa en nombrosos programes de recerca, desenvolupament i divulgació relacionats amb l'ensenyament, aprenentatge i assessorament de segones llengües. El seu web inclou una base de dades de llocs on estudiar més de 300 llengües "usualment menys difoses" en 2.000 centres universitaris dels Estats Units i del Canadà, amb un mecanisme de cerca per llengües i per estats, i enllaços amb llocs que ofereixen informació sobre les llengües del món, i també amb llocs específics per a cadascuna de les llengües o grups de llengües integrades en l'LCTL Project (cèltiques, xineses, hebreu, hindi, nòrdiques i polonès).

Centre for Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME)

Les activitats de CISME (Universitat d'Adelaida) se centren en el pluralisme cultural, lingüístic i racial des d'una perspectiva dual: intercultural i multicultural.

Centre for Multilingual Multicultural Research

Centre, dependent de la Universitat del Sud de Califòrnia, que centra la seva actuació en l'educació multilingüe i multicultural, l'aprenentatge de l'anglès com a segona llengua i l'ensenyament de llengües estrangeres. La pàgina web inclou nombrosos recursos llatins, afroamericans, americans nadius, asiàtics i sobre política lingüística, formació de professors, educació multicultural, assessorament pedagògic i mitjans de comunicació, i conté un sistema de cerca de premsa en espanyol i anglès.

Centre interdisciplinaire de recherches sur les activités langagières (CIRAL)

Adscrit a la Universitat de Laval (Quebec), el CIRAL s'ocupa de la planificació lingüística i, especialment, de l'estudi de les situacions lingüístiques i dels fenòmens de contactes interlingüístics a escala nacional i internacional. El seu web, conté un apartat dedicat a la planificació lingüística al món: classificació per continents, ordre alfabètic, llengua i tipus de política lingüística.

Centro Internazionale sul Plurilinguismo (CIP)

Centre de recerca, de la Universitat d'Udine, sobre el plurilingüisme. El seu web informa de les activitats de recerca, notícies, publicacions, etc., i pemet l'accés al seu catàleg a través de la biblioteca i enllaços amb altres centres. Conté un enllaç amb la pàgina experimental d'una base de dades sobre el plurilingüisme.

Conseil supérieur de la langue française (Quebec)

Organisme del Govern del Quebec encarregat de l'aplicació de la Llei sobre la política quebequesa de la llengua francesa. El seu web té, entre altres, apartats dedicats a discursos, comunicats, indicadors sociolingüístics, dret lingüístic, membres, publicacions i recerques en curs.

Consortium for Language Policy

Aquest Consorci està format per grups de recerca universitaris, recercadors particulars i organitzacions i institucions no universitàries. La finalitat del Consorci és incrementar la qualitat de la recerca, l'ensenyament i la difusió de la informació sobre la formació i l'estudi en política lingüística, per tal de fomentar el diàleg en els processos de formació de polítiques lingüístiques en situacions de conflicte ètnic i lingüístic en el món actual.

European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL)

Organisme no governamental que treballa en estreta cooperació emb el Parlament Europeu. El seu lloc web ofereix informació sobre les 41 llengües menys difoses de la Unió Europea, la política general del Bureau, una base de dades de projectes, una relació d'organismes registrats, i conté informació sobre visites d'estudis i activitats.

European Centre for Minority Issues (ECMI)

Institució binacional (Dinamarca i Alemanya) especialitzada en l'avaluació de polítiques lingüístiques i en les relacions majoria-minoria i centre-perifèria a Europa. Actualment treballa en diferents projectes d'avaluació de polítiques lingüístiques de gestió de la diversitat i en una base de dades sobre minories. El seu lloc web conté una base de dades amb 388 enllaços classificats en 14 categories.

Fryske Akademy (FA)

Centre de recerca i educació sobre la llengua i la cultura frisones. El lloc web ofereix informació sobre la institució, recerca, publicacions, etc.

Language Policy Research Center

Centre, de la Universitat de Bar-Ilan, de recerca aplicada i d'estudis de multilingüisme a Israel. Activitats del centre, estudis, conferències, publicacions, simposis i personal del centre.

Metropolis (Site de Montréal)

Centre de recerca interuniversitària de Montréal sobre immigració, integració i dinàmica urbana. El web conté l'informe d'avaluació 1996-1999, butlletí, publicacions, atlas i altres centres participants. Enllaços amb altres centres de recerca: Vancouver, Toronto, Prairies i Metropolis Canadien.

Nederlandse Taalunie

Relacions transfronteres en matèria cultural i lingüística entre Flandes i Països Baixos.

Observatori de la Llengua. Seminari permanent sobre la normalització lingüística a Alacant

L'Observatori de la Llengua té la finalitat de millorar el coneixement de la situació sociolingüística del valencià a la ciutat d'Alacant i el seu entorn comarcal en tots els àmbits, públics i privats, i de propiciar les aportacions o els canvis en la política lingüística de les institucions públiques i privades que incideixen sobre els usos públics del valencià.

Observatori de la llengua catalana

Organisme format per entitats cíviques i culturals que té com a objectiu fer un seguiment i una avaluació de la llengua catalana, tant pel que fa al seu ús social com pel que fa al marc legal en què es desenvolupa.

Office québécois de la langue française

Organisme governamental encarregat de la promoció del francès i de la política quebequesa en matèria de lingüística i terminologia. El seu lloc web informa sobre: marc legal, recursos lingüístics i terminològics, presència del francès a diversos àmbits, taules i gràfics d'indicadors sociolingüístics, i calendari d'activitats de dinamització lingüística.

Research Centre Wales

Centre de recerca, ubicat a la Universitat de Gal·les, dedicat a la l'estudi sobre llengües, economia i tecnologia de la informació i la comunicació.Aquest centre és un dels tres que han preparat l'informe Euromosaic.

SIL International (Summer Institute of Linguistics)

Institució dedicada al desenvolupament de les llengües per mitjà de treballs de recerca, elaboració d'instruments de traducció i programes d'alfabetització. Accés a diverses publicacions en línia (Ethnologue, SILERS, SIL Electronic Working Papers, etc.) i a la base de dades SIL Bibliography (21.000 entrades).

Societat Catalana de Sociolingüística

Té per finalitats fomentar la recerca sociolingüística, facilitar l'intercanvi d'informació, portar a terme activitats de divulgació, efectuar recomanacions a entitats i organismes públics i emetre dictàmens o declaracions sociolingüístics.

Terralingua (Partnerships for Linguistic and Biological Diversity)

Terralingua és una ONG centrada en la diversitat cultural i lingüística. El seu lloc web conté la declaració de principis de l'organització (en més de 30 llengües), activitats, estudis, publicacions, el butlletí electrònic Langscape, i l'apartat Linguistic Diversity: Terralingua's Internet Resource List, un recull de més de 160 webs comentats sobre organitzacions internacionals i locals sobre temes de diversitat lingüística i llengües minoritàries, llistes de distribució, bibliografia i altres fonts d'informació.

The Endangered Languages Fund

Fundació, de la Universitat de Yale, dedicada a les llengües en perill d'extinció que es dedica a l'estudi científic d'aquestes llengües i al suport i finançament de projectes per al seu desenvolupament.

The Foundation for Endangered Languages

Fundació, de la Universitat de Bristol, dedicada a les llengües amenaçades que organitza una conferència anual sobre aquestes llengües. De del seu lloc web es pot consultar el butlletí Ogmios i l'índex de la conferència celebrada a Edimburg, Escòcia, l'any 1998, i els preliminars de la que va tenir lloc a Maynooth, Irlanda, el 1999. Membre internacional de Terralingua.

UC Linguistic Minority Research Institute (UC LMRI)

El lloc web d'aquest institut de la Universitat de Califòrnia ofereix informació sobre llengües, educació i planificació, especialment pel que fa a les minories lingüístiques: publicacions, activitats de recerca, llistes de correu, base de dades de revistes, articles i documents, i 'enllaços amb institucions, administracions públiques, universitats, centres de recerca i mitjans de comunicació dels Estats Units relacionats amb el multiculturalisme i el multilingüisme.