• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Guia per al tractament de mots xinesos en català

Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català

Aquesta obra és una proposta de sistematització coherent en l’adaptació de termes i referents xinesos en un text en català amb l’objectiu d’estandarditzar-ne l’ús. En aquest sentit, posa a l’abast dels professionals, les institucions i el públic en general criteris clars i consensuats sobre el tractament dels termes i referents xinesos en un text en català.

La Guia presenta dotze capítols independents que segueixen una estructura similar: una contex­tualització breu de l’objecte de què tracta, exemples de mals usos, criteris per tractar els refe­rents o mots que corresponen a àmbits concrets i un resum final amb les recomanacions més importants. Clouen la Guia cinc annexos que faciliten la consulta dels temes descrits, dos dels quals, l’annex 2 i l’annex 5, es presenten de forma doble: dins del PDF i en un format interactiu. L’annex 2 mostra les correspondències entre transcripcions del repertori sil·làbic xinès i la versió interactiva permet sentir la pronúncia de les síl·labes. L’annex 5 és un glossari de les paraules d’origen xinès que ocasionen més dubtes o que poden ser més útils en el nostre context. La versió interactiva facilita la cerca de termes.

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 13

Data d'actualització:  07.05.2015