Els programes de llengua catalana per a l'ensenyament d'adults de la Direcció General de Política Lingüística s'han elaborat a partir d'un enfocament comunicatiu de la llengua i s'han estructurat de manera que permetin organitzar i adaptar els continguts a diferents tipologies de cursos segons les necessitats pròpies de cada organització i dels seus destinataris.

Els programes segueixen els nivells establerts en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar i estan relacionats amb els certificats de llengua de la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells bàsic, elemental, intermedi i de suficiència estan distribuïts cadascun en tres graus de dificultat. A tots aquests nivells, i també a l’inicial, es descriuen els objectius generals i específics, i els continguts. Al nivell superior, a diferència dels altres, es descriuen el grau de competència que ha d’assolir l’aprenent i les capacitats que ha de desenvolupar. Així doncs:

 • En el nivell inicial (A1) 
  L’aprenent ha de ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles que li permetin satisfer les primeres necessitats comunicatives com ara presentar-se, presentar una tercera persona o formular i respondre preguntes sobre detalls personals. A més, l’aprenent ha de poder interactuar d’una manera senzilla, encara que necessiti que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.
 • En el nivell bàsic (A2) 
  L'aprenent ha de ser capaç de comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i expressions més usuals en situacions comunicatives bàsiques quotidianes que comportin un intercanvi d’informació directe sobre temes personals, familiars i habituals (informació personal i familiar, compres, geografia local, ocupació).
 • En el nivell elemental (B1) 
  L’aprenent ha de ser capaç de comunicar-se amb un cert grau d’autonomia en àmbits públics i professionals (feina, oci, compres, relacions socials,) que requereixen un domini més ampli de les habilitats orals i escrites. S’ha de poder expressar amb un llenguatge senzill que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa amb què ho faria amb la llengua materna.
 • En el nivell intermedi (B2) 
  L’aprenent ha de ser capaç d’afrontar un ventall força ampli de situacions comunicatives especialment de l’àmbit professional. S’ha de poder expressar sobre una àmplia gama de temes, en diferents registres i de manera prou precisa i fluida, i amb un grau de coherència, adequació i correcció acceptables.
 • En el nivell de suficiència (C1) 
  L’aprenent ha de ser capaç de comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social, acadèmic i professional. S’ha de poder expressar amb fluïdesa i espontaneïtat, i demostrar un ús controlat de les estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
 • En el nivell superior (C2) 
  L’aprenent ha de ser capaç de comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta i expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l’àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

 

Data d'actualització:  21.07.2014