• Imprimeix

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM)

És un document aprovat pel Consell d'Europa el 1992. Reconeix les llengües definides com a "regionals o minoritàries" com a expressió de riquesa cultural i compromet els estats signants a fer possible l'ensenyament, en tot o en part, en aquestes llengües i també a poder usar-les a l'administració, la justícia i els mitjans de comunicació, entre altres àmbits.

Adoptada com a conveni el 25 de juny de 1992 pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa, i oberta a signatures a Estrasburg el 5 de novembre de 1992, va ser signada pel Govern espanyol el mateix 1992 i l'instrument de ratificació va ser dipositat al Consell d'Europa el 2001. A la Declaració espanyola es fa constar que "s'entenen per llengües regionals o minoritàries, les llengües reconegudes com a oficials als estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, Valenciana i Navarra".

Des de l'1 d'agost de 2001 la Carta és en vigor a l'Estat espanyol.

Informació relacionada

Els informes CELRoM

D'acord amb el procediment que la mateixa Carta preveu per avaluar el compliment de les seves disposicions, els governs dels estats membres que l'han ratificada han d'enviar triennalment un informe sobre les mesures preses per al seu compliment. Aquest informe, juntament amb els informes que amb la mateixa periodicitat lliuren altres institucions no governamentals dedicades al foment i la difusió d'aquestes llengües, les ampliacions d'informació que sol·licitin i, si s'escau, la informació obtinguda in situ pels observadors i experts delegats, serveix al Comitè d'Experts previst a l'article 17 de la Carta per emetre el seu informe d'avaluació i la proposta de recomanacions que presenta al Comitè de Ministres del Consell d’Europa.

A partir del segon informe, l'Estat disposa dels informes previs dels governs de les comunitats autònomes amb llengua pròpia oficial segons els respectius estatuts. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha redactat informes CELRoM corresponents als períodes 2002-2005, 2006-2008, 2010-2012 i 2013-2016.

  

Informació relacionada

  

Informació relacionada

Informació relacionada

Greuges contra la llengua catalana 2010-2013

Greuges contra la llengua catalana

La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat els Greuges contra la llengua catalana 2010 – 2013, a partir de les dades aportades per la mateixa Direcció General per al IV Informe espanyol de seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. 

La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM) és un conveni internacional aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992, que va entrar en vigor el 1998, i va ser ratificat el 2001 per l’Estat espanyol. Aquesta ratificació compromet l’Estat espanyol a aplicar els graus més alts de protecció de les llengües oficials pròpies diferents del castellà. Amb l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de Catalunya al 2006, també cal donar compte de les actuacions relacionades amb l’occità aranès com a llengua protegida al mateix nivell que el català.

Els estats on la Carta és vigent han d’enviar cada tres anys un informe sobre la seva aplicació. Per poder elaborar el IV Informe corresponent al període 2010 - 2012, l’Estat espanyol va demanar a la Generalitat de Catalunya un informe específic previ per a la llengua catalana. La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura el va elaborar i el va trametre a l’Oficina de Llengües del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat, a l’octubre de 2013.

En l’informe final que l’Estat ha tramès al Consell d’Europa ha omès, com en els períodes anteriors, sistemàticament i íntegrament les informacions sobre l’adversitat  de la política lingüística de l’Estat envers la llengua catalana a Catalunya i als altres territoris de llengua catalana. Enguany, per primera vegada la Generalitat de Catalunya ha enviat també l’informe previ complet al Comitè d’Experts del Consell d’Europa.

Seguint l’estructura del document lliurat per la Direcció General de Política Lingüística a l’Estat, perquè elaborés el seu IV Informe de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, hem traduït al català i publicat els Greuges contra la llengua catalana 2010 – 2013, ja que el Govern espanyol ha exclòs del seu informe al Consell d’Europa novament tota crítica a la seva política lingüística i a la dels altres territoris de llengua catalana continguda en l’informe català.

 

Destaquem

Greuges catalana contra llengua catalana 2010-2013

Extrets de les dades aportades per la Generalitat de Catalunya per al 4t informe espanyol de seguiment de l'aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Resum de l'informe sobre la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM 2010-2013) Summary of the report on the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML 2010-2013)
Data d'actualització:  14.07.2017