• Imprimeix

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM)

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM)

És un document aprovat pel Consell d'Europa el 1992. Reconeix les llengües definides com a "regionals o minoritàries" com a expressió de riquesa cultural i compromet els estats signants a fer possible l'ensenyament, en tot o en part, en aquestes llengües i també a poder usar-les a l'administració, la justícia i els mitjans de comunicació, entre altres àmbits.

Adoptada com a conveni el 25 de juny de 1992 pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa, i oberta a signatures a Estrasburg el 5 de novembre de 1992, va ser signada pel Govern espanyol el mateix 1992 i l'instrument de ratificació va ser dipositat al Consell d'Europa el 2001. A la Declaració espanyola es fa constar que "s'entenen per llengües regionals o minoritàries, les llengües reconegudes com a oficials als estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, Valenciana i Navarra".

Des de l'1 d'agost de 2001 la Carta és en vigor a l'Estat espanyol.

Destaquem

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 5è Informe CELRoM 2013-2016 5è Informe CELRoM. Comparativa

Aquest document fa un acarament entre continguts presentats amb el 5è informe CelRom (2013-2016), elaborat per la Direcció General de Política Lingüística, i continguts presentats al Cinquè informe espanyol sobre el compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, elaborat pel Govern espanyol i presentat a Europa.

Greuges contra la llengua catalana 2013-2016

Informes CELRoM

Informes sobre les mesures preses pels governs dels estats membres per al compliment de la CELRoM

Greuges contra la llengua catalana

Extrets de les dades aportades per la Generalitat de Catalunya per als informes espanyols de seguiment de l'aplicació de la CELRoM