• Imprimeix

Informes CELRoM

Els informes CELRoM

D'acord amb el procediment que la mateixa Carta europea de les llengües regionals o minoritàries preveu per avaluar el compliment de les seves disposicions, els governs dels estats membres que l'han ratificada han d'enviar triennalment un informe sobre les mesures preses per al seu compliment. Aquest informe, juntament amb els informes que amb la mateixa periodicitat lliuren altres institucions no governamentals dedicades al foment i la difusió d'aquestes llengües, les ampliacions d'informació que sol·licitin i, si s'escau, la informació obtinguda in situ pels observadors i experts delegats, serveix al Comitè d'Experts previst a l'article 17 de la Carta per emetre el seu informe d'avaluació i la proposta de recomanacions que presenta al Comitè de Ministres del Consell d’Europa.

A partir del segon informe, l'Estat disposa dels informes previs dels governs de les comunitats autònomes amb llengua pròpia oficial segons els respectius estatuts. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha redactat informes CELRoM corresponents als períodes 2002-2005, 2006-2008, 2010-2012 i 2013-2016.

Informes elaborats per la DGPL

Informes enviats per l'Estat espanyol