• Imprimeix

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Llei publicada al DOGC núm. 2553, de 9 de gener de 1998, i al BOE núm. 36, d'11 de febrer de 1998. Després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística continua íntegrament vigent. 

Text de la Llei

 • Preàmbul

  I. Significat i situació de la llengua catalana - II. El marc jurídic - III. Els objectius d'aquesta Llei - IV. El contingut i l'estructura d'aquesta Llei.

 • Capítol preliminar. Principis generals

  Article 1. L'objecte d'aquesta llei - Article 2. La llengua pròpia - Article 3. Les llengües oficialsArticle 4. Els drets lingüístics - Article 5. Els principis rectors de l'actuació de la Generalitat - Article 6. La unitat de la llengua catalana - Article 7. Reconeixement i protecció de l'aranès.

 • Capítol I. L'ús institucional

  Article 8. La publicació de les normes - Article 9. La llengua de les administracions de Catalunya - Article 10. Els procediments administratius - Article 11. La capacitació lingüística del personal al servei de les administracions de Catalunya - Article 12. L'Administració de l'Estat - Article 13. Les actuacions judicials- Article 14. Els documents públics - Article 15. Els documents civils i mercantils - Article 16. Els convenis col·lectius de treball - Article 17. Els registres públics

 • Capítol II. L'onomàstica

  Article 18. La toponímia - Article 19. L'antroponímia

 • Capítol III. L'ensenyament

  Article 20. La llengua de l'ensenyament - Article 21. L'ensenyament no universitari - Article 22. L'ensenyament universitari - Article 23. La formació permanent i els ensenyaments de règim especial - Article 24. El professorat

 • Capítol IV. Els mitjans de comunicació i les indústries culturals

  Article 25. Els mitjans de radiodifusió i televisió públics - Article 26. Els mitjans de radiodifusió i televisió de concesió - Article 27. Els mitjans de comunicació escrits - Article 28. Les indústries culturals i les arts de l'espectacle - Article 29. Les indústries de la llengua i la informàtica

 • Capítol V. L'activitat socioeconòmica

  Article 30. Les empreses públiques - Article 31. Les empreses de servei públic - Article 32. L'atenció al públic - Article 33. Les empreses concertades o subvencionades - Article 34. La informació a les persones consumidores i usuàries - Article 35. La publicitat - Article 36. L'activitat professional i laboral

 • Capítol VI. L'impuls institucional

  Article 37. Les mesures de foment - Article 38. Els centres de suport - Article 39. Les mesures de planificació

 • Disposicions addicionals

  Primera. Col·laboració amb altres institucions i entitats - Segona. Convenis de col·laboració amb institucions d'altres territoris de llengua catalana - Tercera. Projecció exterior - Quarta. Grafia normativa dels noms i els cognoms catalans - Cinquena. Garanties de compliment - Sisena. Dotacions econòmiques - Setena. Funcions de vigilància i impuls - Vuitena. Règim de la funció pública - Novena. Traduccions i interpretacions de caràcter oficial 

 • Disposicions transitòries

  Primera. Les normes d'usos lingüístics - Segona. L'adaptació empresarial - Tercera. Les emissores de radiodifusió i televisió

 • Disposicions finals

  Primera. Modificació del la Llei 8/1987, del 15 d'abril - Segona. Desplegament reglamentari - Tercera. Substitució i vigència de normes